Algemene voorwaarden van De Ridder Montage.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van De Ridder Montage. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op deze website en kunnen kosteloos toegestuurd worden.

Betalingscondities :

Betalen kan bij ons uitsluitend contant of per factuur die per omgaande dient te worden overgemaakt.

Bij langlopende klussen / opdrachten factureren wij per 14 dagen, of anders zoals overeengekomen.

Alleen voor bedrijven is het mogelijk om een betalingstermijn af te spreken in overleg. Particulieren dienen gelijk na voldaan van de opdracht het afgesproken bedrag te voldoen.

Bij iedere opdracht kan De Ridder Montage een aanbetaling vooraf vragen. Bijvoorbeeld 25% bij opdracht, 25% halverwege de werkzaamheden en 50% bij oplevering. Bij klussen waarvoor materiaal moet worden besteld zal vrijwel zeker altijd een aanbetaling worden gevraagd.

Alle door ons geleverde materialen blijven eigendom van De Ridder Montage totdat de laatste betaling is voldaan.

Wanneer niet tijdig aan de bovengenoemde betalingscondities wordt voldaan zal De Ridder Montage direct een herinnering sturen. De kosten voor een herinnering bedragen € 15,– . De betalingstermijn van een herinnering is 5 werkdagen. Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven noch betaald, dan sturen wij een laatste aanmaning. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, deze bedragen € 35,–. Tevens zal vanaf de datum van verzenden van de aanmaning de wettelijke rente van 4% in rekening worden gebracht. De aanmaning dient binnen 5 werkdagen na dagtekening te worden voldaan.

Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven dan wordt door De Ridder Montage een incasso procedure opgestart. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een herinnering is verzonden zullen aanvullende werkzaamheden of nieuwe opdrachten pas worden uitgevoerd als voorgaande facturen volledig zijn voldaan. Bij een eventuele overdracht aan een incassobureau zullen wij alle opdrachten annuleren.

Mocht u een opdracht hebben verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden en u trekt vervolgens de opdracht weer in dan worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Denk hierbij aan reeds gemaakte kosten voor materialen die zijn aangeschaft of tijd die voor u is gereserveerd. Indien minder dan 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden wordt geannuleerd brengen wij altijd het arbeidsloon voor de gereserveerde uren in rekening.

Veiligheid :

De Ridder Montage handhaaft de regels van het Arbo-besluit. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de Arbo regeling.

De Ridder Montage zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, tenzij de betreffende situatie is besproken en maatregelen zijn genomen om de veiligheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te borgen. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij ten allen tijde nemen, om zo veilig mogelijk de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze maatregelen zullen altijd worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Verzekering :

De Ridder Montage is verzekerd bij Nationale Nederlanden. Door ons veroorzaakte schade wordt hersteld of er wordt een vergoeding uitbetaald.

Als bij u schade is veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan De Ridder Montage door derden laten repareren dan zullen de kosten die hiervoor door derden in rekening zijn gebracht niet worden vergoed.

Elke schade dient bij voorkeur bij oplevering te worden gemeld. Bij schade die achteraf wordt gemeld is het moeilijk om vast te stellen waardoor deze is ontstaan. Indien wij niet in de gelegenheid worden gesteld de schade te herstellen vervalt onze aansprakelijkheid.

De Ridder Montage is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

Bij boren in een muur of plafond, waarachter of waarin een niet-zichtbare en/of niet-detecteerbare leiding is weggewerkt en waar in dit geval doorheen wordt geboord.

Bij boren in een muur waarbij niet vooraf is te constateren dat het stucwerk kwalitatief slecht is en door het boren beschadigd raakt.

Bij schade die is ontstaan door een ondeugdelijk product of bij materiaal waar aantoonbaar fabrieksfouten in aanwezig waren.

Bij klussen waarin de opdrachtgever, tegen het advies van De Ridder Montage in, vraagt werkzaamheden te verrichten waardoor schade ontstaat. Hiervan uitgesloten zijn werkzaamheden waardoor de veiligheid van opdrachtgever en/of opdrachtnemer gevaar loopt. Deze werkzaamheden zullen door ons altijd worden geweigerd.

Bij het niet kunnen en/of mogen werken volgens gestelde normen. Wij vragen de opdrachtgever een getekende verklaring dat zij/hij alle aansprakelijkheid voor haar/zijn rekening neemt en op de hoogte is gesteld. Hiervan uitgesloten zijn werkzaamheden waardoor de veiligheid van opdrachtgever en/of opdrachtnemer gevaar loopt. Deze werkzaamheden zullen door ons altijd worden geweigerd.

Offertes :

De offertes van De Ridder Montage zijn standaard geldig tot 30 dagen na de dagtekening, afgezien van mogelijke genoemde datums om de werkzaamheden te kunnen starten.

Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen.

Offertes die worden aangevraagd in verband met het bij een verzekeraar te claimen schade zijn niet kosteloos. Hiervoor brengen wij altijd € 75,– in rekening. Indien u de schade door ons laat herstellen wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw factuur.

Mocht het om een niet-vrijblijvende offerte gaan of om een offerte waarvoor De Ridder Montage kosten moet maken, dan zal hiervoor vooraf mondeling of schriftelijk toestemming worden gevraagd.

De Ridder Montage neemt de opdracht aan indien mondeling of schriftelijk akkoord is gegeven op de offerte. In voorkomende gevallen kan door ons een getekend exemplaar van de offerte worden gevraagd aan de opdrachtgever.

Opdrachten worden mondeling of schriftelijk door ons bevestigd, afhankelijk van de omvang van de klus en/of de wensen van de klant. In voorkomende gevallen zal door ons op eigen initiatief een schriftelijke bevestiging aan de klant worden verstrekt.

Werkzaamheden die niet in de offerte zijn meegenomen en die op verzoek van de klant als extra werk uitgevoerd dienen te worden, zullen worden doorberekend op basis van nacalculatie.

Aanschaf materiaal :

Indien materiaal voor u moet worden besteld dan zullen wij vrijwel altijd een aanbetaling vragen. Zie hiervoor de informatie bij onze betalingsvoorwaarden.

Overmacht :

Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. Denk hierbij aan extreme weersomstandigheden of een ruimte die, tegen gemaakte afspraken in, niet dusdanig toegankelijk is dat het werk goed en veilig kan worden uitgevoerd. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

Aanname van opdrachten :

De Ridder Montage neemt opdrachten aan op de volgende rechtsgeldige manier: mondeling / persoonlijk of per telefoon, per e-mail of schriftelijk. In sommige gevallen kan De Ridder Montage bij mondelinge opdracht om een schriftelijke bevestiging vragen per post of e-mail. Een ondertekende offerte wordt altijd gezien als een schriftelijke bevestiging.

Toepasselijk recht :

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd 5 januari 2015.